วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ข้อสอบปลายภาค
คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดขอนักศึกษาเอง ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน

1. กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมทั้ง      ยกตัวอย่างประกอบอย่างย่อ ๆ ให้ได้ใจความพอเข้าใจ
ตอบ  เหมือนกัน เพราะกฎหมายคือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ ซึ่งกฎหมายทั่วไปและกฎหมายการศึกษา ก็เกิดจากการตั้งกฎของสถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุด เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษา การเป็นอยู่การดำรงชีวิตต่างๆ และการทำตามกฎระเบียบที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับการลงโทษ ตามกฎหมายกฎระเบียบที่วางไว้ และสิ่งใดที่ไม่เป็นกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับมาตรฐานความประพฤติในสังคม สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่กฎหมาย

2. รัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการศึกษา มีสาระหลักที่สำคัญอย่างไร ในประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ       การศึกษา ยกตัวอย่างประกอบ พอเข้าใจ (รัฐธรรมนูญตั้งแต่แต่ฉบับแรกถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2550)
ตอบ    ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเองและตลอดชีวิตย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมจากรัฐ ตัวอย่างเช่น การจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  จะต้องได้รับความคุ้มครองและมีการส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐด้วยและ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ยังมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแทรกอยู่ในส่วนต่างๆอีกหลายส่วน

3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ มีกี่มาตรา และมีความสำคัญอย่างไร และประเด็นหรือมาตราใดที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติและต้องยึดถือปฏิบัติ 
ตอบ    มีทั้งหมด 20 มาตรา มีความสำคัญคือ ให้เด็กได้รับการศึกษาในภาคบังคับ โดยให้ผู้ปกครองนั้นนำเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง
ประเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติและต้องยึดปฏิบัติ ได้แก่
มาตรา  6  ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองร้องขอ  ให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
มาตรา  13  ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  6  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา  15  ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร  กระทำด้วยประการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
4. ท่านเข้าใจว่า หากมีใครเข้ามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีสอนทั้งปีที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนั้น สามารถมาปฏิบัติการสอนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มีความผิดหรือบทกำหนดโทษอย่างไร  ถ้าได้จะต้องกระทำอย่างไรมิให้ผิด ตามพระราชบัญญัตินี้
ตอบ  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๖  กำหนดไว้ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาและห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภาเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นของสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาซึ่งต้องใช้บุคคลเข้าประกอบวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุที่ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาดำเนินการสอนได้ ผู้ที่จะขอเข้าประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้๑.     มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี๒.   มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า๓.     ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เงื่อนไขการอนุญาต
                          ๓.๑ สถานศึกษาชี้แจงเหตุผลความจำเป็น หรือความขาดแคลน ต้องรับบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู 
                        .๒ สถานศึกษาจะต้องแนบประกาศการรับสมัครและการสรรหาบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู
                        .   สถานศึกษาจะต้องแนบคำสั่งของคณะกรรมการของสถานศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบชาชีพครู(พอสังเขป)

5. สมบัติ เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้ประพฤติผิดกระทำทารุณกรรมต่อเด็กหรือเยาวชน หากเราพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  จะต้องทำอย่างไร และมีบทลงโทษอย่างไร
ตอบ  สมบัติมีความผิดตามมาตราที่ 26 ตามที่บัญญัติว่า 1.กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก    อาจโดนลงโทษจำคุกและปรับหนักขึ้น ซึ่งก็มีครูเคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจากกรณีตบหน้าและชกท้องเพียงแต่ศาลปราณีให้รอการลงโทษไว้ ซึ่งหากไม่รอการลงโทษก็จะถูกจำคุกจริง ผิดวินัยในข้อหากระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อาจถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ และผู้ปกครองนักเรียนยังมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วย


6. ช่วงที่นักศึกษาไปทดลองสอนที่โรงเรียนเทอม 2  และในเทอมต่อไป นักศึกษาเข้าไปทดลองสอนจริง นักศึกษาคิดว่าจะนำกฎหมายการศึกษาไปใช้โดยกำหนดคนละ 2 ประเด็นที่คิดว่าจะนำกฎหมาย   ไปใช้ได้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ  มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความสุข เราสามารถนำไปใช้ในการออกทดลองสอนได้โดย การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมทำกันเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนสามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหา แลละสร้างความสามัคมัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ไม่เห็นแก่ตัว มีความรับผิดชอบในหน้าที่ขอตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และงานนั้นก็ประสบผลสำเร็จ
                มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และยึดผู้เรียนให้มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเอง เราจะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในด้านการคิดให้มากขึ้น และนักเรีนได้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต
7. ให้นักศึกษาสะท้อนความคิดการใช้ เว็บล็อก (weblog) ในการนำมาใช้จัดการเรียนการสอนวิชานี้   พอสังเขป
ตอบ  การใช้เว็บบล็อกในการสอนวิชานี้ ทำให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ฝึกนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้อยู่ตลอดเวลา แม้อยู่นอกห้องเรียน เป็นการสอนที่ฝึกนักเรียนให้แสวงหาความรู้ได้เอง  ได้ดีมากและทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านเทคนิคการใช้เพิ่มขึ้น และทำให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1

 แนะนำตัว
สวัสดีค่ะ....ชื่อ นางสาวชไมพร  ขุมนาค
                 ชื่อเล่น บิวตี้ :)
                 เกิดวันที่จันทร์ ทีี่ 13 กรกฎาคม 2535
                 ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์
                 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด
                 จังหวัด นครศรีธรรมราช
                 เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว ซึ่งแม่ประกอบอาชีพ เปิดร้านเสริมสวย
                 ส่วนพ่อประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ปรัชญาชีวิต : พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นหรือตก
                     โลกต่างหากที่หมุน ชีวิตจะดีหรือไม่ดี
                     ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใคร
                      ตัวเราต่างหากที่กำหนดเอง________